Kocam beni başkasına siktirdi

Amateur

Kocam beni başkasına siktirdi

selam arkadaşlar ben evli bir bayanım ama çocuğumuz olmadığı için çok mutsuzuz ve bir gün kocam bana bir şey teklif etti bende kabul ettim şimdi size o teklifi anlatacağım iyi okumalar.
ş?d?m ?yten, 32 y?ş?nd?, ??r?ş?n, m?v? gözlü, 52 k?l?d? evl? b?r b?y?n?m.
Çek??? b?r k?d?n ??y?l?r?m, her d?ş?r? ç?km?md? ke??nl?kle erkekler t?r?f?nd?n ?lt?f?tl?r ?l?r?m.
????m b?r k?mu ç?l?ş?n? ve ben?m ?lk erkeğ?m.
?u z?m?n? k?d?r k???m d?ş?nd? ne b?r?yle ç?km?şl?ğ?m nede ??n?el ?l?şk?m ?lmuştur.
Se? k?nu?und? b?ld?ğ?m herşey? k???md?n öğrend?m.
??lende f?zl? b?r şey b?l?y?rum d?yemem.
????m ?e?ten ç?k f?zl? h?şl?n?n b?r? değ?l.
Se?e b?şl?r b?şl?m?z hemen ?ç?me g?rer, en f?zl? 2 d?k?k? ??nr? ?ç?me b?ş?l?r ve y?n dönü? y?t?r.
Se?te bu h?reketten b?şk? h?ç b?r h?reket?n? görmed?m şu ?n? k?d?r.
?er def???nd? böyle ?luy?r.
?öyle ?lun?? d? h?ç zevk ?l?m?m.
?vlenel? 7 y?l ?lm???n? r?ğmen ç??uğumuz ?lm?d?.
Ç??uk y??m?y? ?ürekl? den?y?ruz ?m? b?rtürlü ?lmuy?r.
D?kt?r? g?tt?k, k???md?n k?yn?kl?n?y?rmuş.
Sebeb? S?erm ?zl?ğ? ?m?ş ve ??l?nd? ted?v? ?le g?der?leb?l?rm?ş.
?en bunu h?ç ??run etmed?m.
????m? gerçekten ç?k ?ever?m.
??lm?y?rum belk? ?lk ve tek erkeğ?m ?lm???nd?n k?yn?kl?n?y?rdur.
Çünkü ded?ğ?m g?b? ?nd?n b?şk? b?r erkekle h?ç ?rt?m?m ?lm?d?.
?m? k???m ?ürekl? ç??uk ç??uk d?ye tutturuy?rdu.
?unun gerçekleşme?? ?ç?n ted?v?ye g?tmem?z gerekt?ğ?n? k?nuşurduk ?ürekl?.
?m? bu ted?v?ye b?şl?m?k ?ç?n k???m?n ne f?r??t? v?rd? ne de ??r??? yet?y?rdu.
D?kt?rd?n ??nr? bu k?nuşm?l?r günler?e ?ürdü.
?öyle b?y?ğ? b?r z?m?n geçt? ve k???m?n ?e? y??m? ??teğ? g?tt?kçe ?z?ld?.
D?h? ??nr?l?r? ??e, y?t?kt? k???m ?ürekl? b?şk? erkeklerden, ben?m b?şk? b?r erkek ?le ?e? y???r?k h?m?le k?lm?m ?ltern?t?f?nden ?öz etmeye b?şl?d?.
Kocam bunları yaşanmış seks hikayeleri okuyarak öğreniyordu.
?eden b?lm?y?rum ?m? k???ml? her ?e? y???ş?m?zd? ??r?rl? bunl?r? k?nuş?r?k ben? ?kn? etmeye ç?l?ş?y?rdu.
?m? ben?m bunu n???l y?????ğ?m? düşünmüy?rdu.
??m?nl? b?şk? b?r erkekle ?e? y??m?m k?nu?und? b??k?l?r? ?y?den ?y?ye ?rtt?.
??m?m ??nuçt? ç??uk ??h?b? ?l???kt?k, ?m? ben?m b?r b?şk??? ?le ?e? y??m?m düşün?e?? k???m?n d?h? ç?k h?şun? g?d?y?rdu ve ?nu ?zd?r?y?rdu.
????m re?men ben? b?r b?şk???n? ??kt?rmek ??t?y?rdu ve bund?n müth?ş zevk ?l???kt?.
?unl?r? ne z?m?n ?nl?t?? he? k?nuyu k???t?y?rdum.
Çünkü bunl?r? d?nleme?? b?le ben? ür?ert?y?rdu.
?ey?e bu k?nu ?yl?r?? he? d?l?ş?? durdu yen?den ?ç?ld?.
?rt?k bende ??b?r k?lm?m?şt?.
İ?tem?y?rdum.
?erçekten bu ??ted?ğ? şey? y??m?k ??tem?y?rdum.
Ve k???m?n bu k?nud? ??rul?r?n? d? ?ev?? verm?y?rdum ?rt?k.
????ml? b?r ge?e y?t?kt? ?e? y???rken y?ne ?yn? k?nuyu ?çt?.
?en? ??rtü?tü y?t?rm?ş hem ?m?m? g?d?? gel?y?r hemde b?z?m ev ??h?b?m?z ?em?l bey? ?nl?t?y?rdu.
?gün ??un?d? ?nun y?r?ğ?n? görmüş ve ş?k ?lmuş.
??n?, ?em?l bey?n k??k?r?, k?l?n ve uzun b?r y?r?ğ? ?lduğunu, ?nu ?ç?me ?l?m?y???ğ?m?, ?m?m? y?rt???ğ?n? ?öylüy?rdu.
? ?nd? k???m?n b?n? g?z ver?y?r g?b? h?l? v?rd?.
?em?l beyle ben?m h?kk?md? k?nuştukl?r?n?, ç??uğumuzun ?lm?y?ş ?ebeb?n? f?l?n ?nl?tm?ş.
?em?l bey?n de l??eye g?den ?k? t?ne ç??uğu v?r.
????m b?r ?kş?m ?em?l bey? eve get?re?eğ?n? ve ben? ?n? ?un???ğ?n? f?l?n ?nl?t?y?rdu.
?ende ke??nl?kle ?ev?? verm?y?rdum, ne evet ne de h?y?r d?y?rdum.
??r ?n ön?e ??kme??n? b?t?r?? ?m?md?n ç?km???n? bekl?y?rdum.
4 gün ??nr? k???m eve geld?ğ?nde el?nde b?r ş?şe R?k? ve meze n?yet?ne y?n?nd? b?şeyler v?rd?.
“??yr?l??”ded?ğ?m“?u ?kş?m k?f?m e?t? gel ber?ber ?çel?m.
” ded?.
?en?e h?y?tt? ?ğz?m? ?çk? ?ürmed?m ? güne k?d?r.
?e?en?n b?y?ğ? b?r ?lerleyen ???t?nde ş?şey? b?rl?kte y?r?l?m?ştk ve k?f?m ?y??e dönmeye b?şl?m?şt?.
????md? öyle ?d? gaziantep escort ??nk?.
??r ?r? benden k?hve y??m?m? ??ted?, k?lk?? k?hve y??m?y? mutf?ğ? g?tt?m.
?en k?hveler?m?z? h?z?rl?rken k???n?n z?l?n? duydum.
????m k???y? ?çt?, gelen ?em?l beyd?.
?m? ?kl?md?n k???m?n ? ?kş?mk? ?nl?tt?ğ? şeyler ?le ?lg?l? h?çb?rşey geçm?y?rdu.
?em?l bey ve k???m muh?bbet etmeye b?şl?d?l?r.
??r ş?şe R?k? d? ?em?l bey get?rm?şt? y?n?nd?.
İk??? b?rl?kte ?çmeye dev?m ett?ler.
İçk? ben? m?hfetm?şt?.
?en k?hveler? ?nl?r? b?r?k?? b?ny?y? g?tt?m.
S?rh?ş ?lmuştum, b?ş?m dönüy?rdu ve ku?m?k üzereyd?m.
Vü?udum ?teş ?t?y?rdu.
?l?m? yüzümü y?k?rken k???m?n ?e?lend?ğ?n? duydum, “?yten??ğ?m b?k?rm???n, mezem?z b?tt?.
” ded?.
S?l?n? g?tt?m, m???d? b?ş?l?nl?r? ?l?? mutf?ğ? götürdüm.
?rk?md?n k???m geld? bel?me ??r?l?r?k y?n?ğ?md?n ö?tü.
“??z?rm???n h?y?t?m?” ded?.
?ende “?eye h?z?rm?y?m?” ded?m.
“?u ?kş?m ?em?l bey b?şun? gelmed? bur?y?.
” ded?.
Ş?k ?lmuştum.
????m?n ?ur?t?n? b?r t?k?t ?t?? “??y?r ??tem?y?rum!” dey?? d?ğru?? y?t?k ?d???n? g?tt?m.
Üzer?me ge?el?ğ?m? g?y?? l?mb?y? ?öndürdüm ve y?t?ğ? g?rd?m.
?üzümü y??t?ğ? gömü? ?ğl?m?y? b?şl?d?m.
??r müddet ??nr? k???m y?t?ğ? geld? ve ben? ?kş?m?y? b?şl?d?.
D?h? d?ğru?u ben gelen?n k???m ?lduğunu ??n?y?rdum, k?f?m? b?r?n ?ç?n çev?rd?ğ?mde ben? ?kş?y?n?n ?em?l bey ?lduğunu ?nl?d?m.
? ?n ben? görmel?yd?n?z ?z k?l??n b?y?l???kt?m.
?er y?n?m t?tr?y?rdu.
?üzümü yen?den y??t?ğ? gömdüm.
?em?l bey r?h?t ?lm?m? ?öylüy?r, ??rt?m?, ?muzumu ve b???kl?r?m? ?kşuy?rdu.
?end?me ? ?n ş?ş?rd?m k?ld?m, el?n ?d?m?n? h?ç b?rşey d?yemed?m.
?l?m ?y?ğ?m b?rb?r?ne d?l?şt? ??nk?, çenem tutuldu b?r ?nd?.
?m? hery?n?m t?tr?y?rdu.
?lt?md?k? kül?du ç?k?rm?y? ç?l?şt?ğ?nd? d?rend?m ?m? ?d?m kül?dumu y?rt?r?k ç?k?rd?.
?l? ????md? gez?y?rdu.
??ynumu ö?üy?r, kul?kl?r?m? y?l?y?r, y?t?kt?n k?lk?? k?çm?m?m ?ç?n de b?r el?yle ??rt?m? b???y?rdu.
?en? y?l?y? y?l?y? ????m? k?d?r geld?.
????kl?r?m? ?çm?m? ??t?y?rdu ?m? ben mü???de etm?y?rdum.
??y?ğ? b?r d?rend?m ?m? en ??nund? ?m?m? d?l ?tm?y? b?şl?y?n?? ?n? b?r refle?le b???kl?r?m? b?r?z d? ?l?? ?r?l?d?m.
??l?nd? ?t?r?f edey?m (k???m d?h?l) ?lk def? b?r erkek ?m?m? y?l?y?rdu ve d?h??? h?şum? g?tm?şt? ve ?m?m?n y?l?nm???nd?n büyük b?r zevk ?l?y?rdum.
?d?m ?şt?hl? d?l?n? ?ul?n?n ?m?m?n ?ç?nde gezd?r?rken, ben zevk ?lm? ve ut?nç duym? çel?şk???yle yüzümü y??t?ğ? gömmüş, ?l???kl?r? bekler g?b?yd?m.
?ütün bu ?l?nl?r? n???l ?z?n verd?m h?len ?nl?m?ş değ?l?m.
?em?l bey ne z?m?n ??yundu ?nud? b?lm?y?rum, yüzük?yun y?t?y?rdum.
F?zl? ?ürmed? ?em?l bey ü?tüme uz?n?r?k y?r?ğ?yl? ?m?m? b??k? y??m?y? b?şl?d?.
? ?n? k?d?r y?r?ğ?n?n b?yutl?r? h?kk?nd? b?r f?kr?m y?ktu.
?m? ben? d?m?lt?? ?m?m? ??km?y? b?şl?d?ğ?nd? y?r?ğ?n?n ne k?d?r k?l?n ?lduğunu h???ett?m.
Sürekl? ?tekleme??ne r?ğmen k?l?y g?rm?y?rdu.
S?de?e y?r?ğ?n?n k?f??? z?r z?r g?reb?lm?şt?.
????kl?r?m? ?y?rm?şt?m ?m? h?l? kend?m? k??t?ğ?md?n ve d?rend?ğ?mden b?rtürlü t?m ?l?r?k ??k?m?y?rdu.
??r ?r? dur?kl?d?ğ?nd? ??km?kt?n v?zgeçt?ğ?n? düşündüm ve kend?m? ?erbe?t b?r?kt?m.
? bunu bekl?y?rmuş, ?n?den ?m?m? yüklend?ğ?nde ?ç?m?n y?rt?ld?ğ?n? ??nd?m.
??r?ğ?n?n y?r???nd?n f?zl??? ?ç?me g?rm?ş ve ?em?l bey h?len d?ş?r?d? k?l?n k??m?n? d? ?m?m? ??km?y? ç?l?ş?y?rdu.
???d?n ?v?z?m ç?kt?ğ? k?d?r b?ğ?r?y?rdum k? ?em?l bey el?yle ?ğz?m? k???tt?.
??y?t?md? böyle b?r ???y? d?h? ön?e h?ç y?ş?m?m?şt?m.
? k???m?n y?r?k ?m?m?n der?nl?kler?ne k?d?r g?r??, ?r?d? b?ryerlere ç?r?t?ğ?nd? ???d?n ölüy?rum ??n?y?rdum.
?em?l bey y?r?ğ?n? ?m?md?n ç?k?rm?d?n ben? ??rtü?tü çev?rd?.
? şek?lde ?m?m? ??ku? ç?k?rm?y? dev?m ett?.
Ç?k ?ert ve h?zl? ??kme??ne r?ğmen ?d?m b?ş?lm?k b?lm?y?rdu.
?y?? k???m ?l??yd? ş?md?ye ç?kt?n b?ş?l?rd?.
?en ??n?m?n ?????yl? bunl?r? düşünürken y?t?k?d??? b?rden ?yd?nl?nd?.
????m gelm?ş ve ?ş?kl?r? ?çm?şt?.
? ?nd? kend?mden ut?nd?m.
?em?l bey h?l? b?ğ?rm?y?y?m d?ye el?yle ?ğz?m? k???t?y?rdu.
????m ?em?l bey?n el?n? ?ğz?md?n çekt? ve dud?kl?r?md?n ö?meye b?şl?d?.
? ?n kend?m? tut?m?d?m ve ?ğl?m?y? b?şl?d?m.
?em?l bey?n ?m?m? her kökley?ş?nde ç?ğl?k ?t?y?rdum.
?m?m müth?ş ?ğr?m?y? b?şl?m?şt? ve ??nk? ?y??e gen?şlem?şt?.
????m? “?e ?lur?un yeter ?rt?k, ç?k ???y?r.
” dememe r?ğmen, k???m “?z k?ld? d?y?n, ??km? kend?n?, b?t?y?r…” d?y?rdu.
?u e?n?d? ?em?l bey ?ürekl? ??m??l?y?rdu.
??r ?r? y?rulduğund?n ?l?? gerek y?r?ğ?n? ?m?md?n ç?k?r?k ??l b???ğ?m? ?muzun? ?l?? tekr?r ?m?m? ??km?y? b?şl?d?.
S?ğ b???ğ?m?n ü?tüne ?turmuş ??l b???ğ?m? ?muzun? ?lm?şt?.
? ?nd? y?r?ğ?n? ?lk def? d?ğru dürü?t gördüm.
??r?ğ? k??k?r?yd? gerçekten.
Ç?k v?hş? görünüy?rdu.
????m?nk? y?n?nd? kürd?n k?l?rd?.
?eden b?lm?y?rum y?r?ğ?n?n her y?n? bey?z b?r ??v?yl? k??l?nm?şt? ve ?ş?kt? ??rl?y?rdu.
??r?ğ?n?n d?m?rl?r? ç?km?ş ??tl?y???k g?b?yd?.
?em?l bey ? ??z??y?nd? ?ç?me g?rd?ğ?nde he?ten m?hf?ldum.
?öküne k?d?r ?m?m? ??kuy?rdu.
??ş?kl?r?n?n b?le ?m?m? ç?r?t?ğ?n? h???ed?y?rdum ?rt?k.
? h?lde hem ??k?y?r hemde göğü?ler?m? ?kşuy?rdu.
????m d? dud?kl?r?m? ve y?n?kl?r?m? ö?üy?r “?z k?ld?, b?t?y?r b?t?y?r…” dey?? duruy?rdu.
V?ll? ne y?l?n ?öyl?m, y?r?m ???tten f?zl? ??kt? ?em?l bey ben? ? ??z??y?nd?.
S?nund? ?em?l bey gelmek üzere ?lduğunu ?öyled?ğ?nde k???m ?muzumd?n ?ş?ğ? b??t?ry?rdu.
Çünkü ?y??e h?zl?nm?şt? ve ç?k d?h? ?ert ??k?y?rdu ve ben ?d?m?n ?lt?nd?n k?çm?k ?ç?n ç?b?l?y?rdum re?men.
?m?m m?hv?lmuştu, y?n?y?rdu, ??rç?l?nm?şt? ??nk?.
?em ?ğl?y?r hem de b?ğ?rm?y? ç?l?ş?y?rdum.
?m? bu kez k???m ?ğz?m? ??k??? k???tm?şt?.
?urun del?kler?m k???m?n ?lmuştu re?men z?r nefe? ?l?y?rdum.
F?zl? ?ürmed? ?em?l bey ?ç?me ??tl?d?, ?m? ne ??tl?m? b?tmek b?lm?y?rdu.
? ?n öyle b?r ?ldumk? ?nl?t?m?m.
İç?mde tuh?f b?rşeyler?n gez?nd?ğ?n? h???edeb?l?y?rdum.
?m?m?n ?ç?nde öyle??ne b?r y?nm? b?şl?d? k? ?nl?t?m?m.
????m ?ç?me b?ş?ld?ğ?nd? h?ç böyle ?lm?zd?.
?em?l bey ?z ??nr? ?m?md?n y?r?ğ?n? ç?k?rtt?ğ?nd? re?men b?r b?şluk h???ett?m ?ç?mde.
R?h?tl?m?şt?m.
?m? ?ç?m hem y?n?y?r hemde ?m?m müth?ş ?ğr?y?rdu.
?l?m ??ter ??temez ?m?m? g?tt?.
V???k v???k ?lmuştum.
S?nk? ?m?m ?teş ?t?y?rdu.
Ve k???m?n ?lduğunu h???ed?y?rdum.
??r ?üre ?ğr?n?n d?nme?? ?ç?n ?m?m? ?vdum durdum.
?l?m? ?m?md?n çekt?ğ?mde ş?k ?ldum.
?vu?um k?n ve ??ermle d?luydu.
????m d? k?rktu ? ?n.
?em?l bey ??e ç?k r?h?t b?r şek?lde ??rşey y?k.
S?de?e ?m? ç?k d?rd?, z?rl?y?n?? y?rt?ld?, b?r ?üre ??nr? b?rşey k?lm?z geçer.
” ded?.
?en ?ğl?m?y? ?ürdürüy?rdum ve k???m ben? d?nd?rmeye ç?l?ş?y?rdu.
?em?l bey k?lk?? duş ?lm?y? b?ny?y? g?d?n?e k???ml? y?ln?z k?lm?şt?k.
?en y?n y?tm?ş d?zler?m? kend?me çekm?ş b?r h?lde y?t?y?rdum.
????m?? ?ürekl? ben? ö?ü? ?kşuy?rdu.
?u ?r?d? “?ldu b?k, geçt? b?tt?.
” g?b? l?fl?r ed?y?r, ben? ç?k ?evd?ğ?n? f?l?n ?öylüy?rdu.
?en?e ???d?n ?nun ?öyled?kler?n? y?r?m y?m?l?k duyuy?rdum.
D?k?k?l?r?? ?ç?mden b?rşeyler?n ?kt?ğ?n? h???ett?m.
? şek?lde uykuy? d?lm?ş?m.
Uy?nd?ğ?md? y?t?kt? k???ml? b?rl?kte y?t?y?rduk.
?em?l bey y?ktu.
??lkm?k ??ted?m ?m? z?rl? k?lk?b?ld?m.
??lt?ğ?md? ??e y?t?ğ?n ?ş?r? b?r dere?ede k?nl? ve ??ermle b?tm?ş ?lduğunu gördüm.
? ?n kend?m? d?rekt b?ny?y? ?tt?m.
Uzun?? b?r duş ?ld?m.
?m?m? tem?zled?m.
İ?ter ?n?n?n ??ter ?n?nm?y?n dün ge?en?n k?l?nt?l?r?n? duş y???rken ?k?tt?m.
İç?mde h?len ?em?l bey?n ??ermler? v?rd?.
Duş ?l?? k?hv?lt? h?z?rl?m?y? b?şl?d?m, etr?f? ve ?kş?md?n k?l?n m???y? t???rl?d?m.
?u ?r?d? k???m d? k?lkm?şt? ve d?rekt y?n?m? geld? b?n? ??r?ld? ve ö?meye b?şl?d?.
Ç?k ?ulu gözlüyümdür.
?en y?ne ?ğl?m?y? b?şl?d?m.
?er z?m?nk? g?b?, ben? ç?k ?evd?ğ?n?, ??l? ??şm?n ?lm?m?m gerekt?ğ?n? f?l?n ??y?kl?m?y? b?şl?d?.
??ç b?r şey d?yemed?m ?n?.
?ende ?n? ??r?ld?m.
??hv?lt?d?n ??nr? ben? ?l?? y?t?k ?d?m?z? götürdü.
??rl?kte k?nl? ve ??erml? ç?rş?f? değ?şt?rd?kten ??nr? y?t?ğ? uz?nd?k ve ?ev?şmeye b?şl?d?k.
?m?m dün ge?e ?em?l bey?n ? ?r? y?r?ğ?nd?n d?l?y? ?y??e ?ç?lm?ş ve b?ll?şm?ş ?lm???n? r?ğmen k???m?n ??k? g?rd?ğ?nde b?le ?ç?m ???y?rdu.
?ey?e k? k???m?n ??kme?? herz?m?nk? g?b? ç?buk b?tt? ve hemen b?ş?ld? ?ç?me.
?m? ?nl?y?m?d?ğ?m şey, dün ge?e ?em?l bey?n ??ermler? ?ç?m? neden y?km?şt?.
??t?kt? b?r ?üre bu k?nuyu k?nuştuk k???ml?.
?erç? he? ? k?nuştu, ben ??de?e k?f?m? ??ll?y?r?k ?n?y verd?m, evet y? d? h?y?r ?nl?m?nd?.
?r?d?n b?r k?ç gün geçme??ne r?ğmen he? gözümün önünde k?ld? bu ?l?y.
??b?m y?ş?nd? b?r ?d?ml? n???l ??k?şt?ğ?m? h?len ?nl?m?ş değ?l?m.
??kl?ş?k b?r h?ft? ??nr? eş?m eve geld?ğ?nde b?n? “?em?l bey bu ?kş?m y?ne gele?ek.
” ded?.
“?u ?kş?m neden gel?y?r?” ded?ğ?mde, “?em ?en? özlem?ş hemde ?en? h?m?le b?r?km? ?ş?n? ??ğl?m? ?lm?k ??t?y?rmuş.
” ded?.
? ?kş?m ?em?l bey belk? ?k? ???t b?yun?? ??kt? ben?.
3 def? b?ş?ld? ?ç?me.
İlk b?ş?ld?ğ?nd? ??nk? ??ermler ?ç?me y???ş?? k?ld?.
?u ?efer b?ny?y? g?d?? ?m?m? tem?zled?ğ?mde h?ç b?rşey ?km?d? ?ç?mden.
???????? ?em?l bey ben? ??kmek ?ç?n her h?ft? gelmeye b?şl?d? ?rt?k.
?em?l beyle k?r? k??? g?b? ?lmuştuk nerdey?e.
??kl?ş?k 2 ?y ??nr? ??m?le ?lduğumu öğrend?m.
????m ve ben bun? ç?k ?ev?nd?k.
İç?mde buruk b?r ?ev?nç v?rd?.
D?ğ???k ç??uk belk? k???md?n değ?ld? ?m? ben?m b?r ??rç?m ?lduğu ke??nd?.
?nun ?ç?n ben ç?k r?h?tt?m.
????m d? bunu k?bullenm?şt? z?ten.
?em?l bey h?m?lel?ğ?m?n 5.
?y?n? k?d?r ben? ?ürekl? ??kt?.
??zen k???m v?rken, b?zen de evde ben tekken.
?m? b?r def? ?l?un ?nu ne ö?tüm, ne de güzel b?r ?öz ?öyled?m.
?e de ben? r?h?tç? ??kme?? ?ç?n ?n? y?rd?m?? ?ldum.
?e??nl?kle ?nd?n ?ğren?y?rdum.
?u gerçekten böyle ?d? ben?m ?ç?n.
?m? d?ğ???k ç??uğum ?ç?n ?ev?nçl?yd?m.
D?ğum z?m?n? y?kl?şt?ğ?nd? h??t?neye y?tt?m.
Sezery?nl? ç??uğumu düny?y? get?rd?m.
3 gün h??t?nede k?ld?m, ?r?d?n d?ğru eve.
??r h?ft?d? kend?m? z?r t???rl?d?m.
?em?l bey b?ze ?ürekl? gel?? g?d?y?rdu ?rt?k.
?en? d?ğum y??t?ğ?m ?ç?n b?r ??teğ?m, b?r ?ht?y???m ?lu? ?lm?d?ğ?n? ??ru? g?derd?.
?r?d?n 3 ?y k?d?r geçm?şt?, evde y?ln?zd?m ve ç??ukl? ?lg?len?y?rdum.
??ne ?em?l bey gelm?şt?.
Ç??uk ?ç?n ?yun??kl?r, y?ye?ek ve g?ye?ek b?rşeyler ?lm?ş.
Ç??ukl? ?ynuy?rdu.
?n? b?r k?hve ?kr?m ett?m.
S?nr? b?n? b?rşey ?öylemek ?ç?n y?n?n? ç?ğ?rd?.
?ende g?tt?m.
?en? ç?k özled?ğ?n? ?öyleyerek ö?meye b?şl?d?.
?ekr?r e?k?ye döndüğümüzü h???ed?y?rdum.
?er nek?d?r k?rş? k?y??md? ben? tutu? y?t?k?d???n? götürdü ve ??kmeye b?şl?d?.
??ne b?rk?ç kez b?ş?ld? ?ç?me.
??y?t?md? ?lk def? ?ğz?m? b?ş?l?n erkek de ?em?l bey ?ldu.
??r?ğ?n? z?rl? ?ğz?m? ver?? y?l?m?m? ?öyled?.
??r ?nd? ne ?lduğunu ?nl?m?m? b?le f?r??t vermeden ?ğz?m?n ?ç?ne b?ş?lm?y? b?şl?d?.
?rk?d?n k?f?m? b??t?rd?ğ?nd?n böğüre böğüre yuttum b?y?ğ? b?r k??m?n?.
??ş?lm??? b?t?n?e kend?m? b?ny?y? z?r ?tt?m.
?en b?ny?d?yken ? g?y?n?? “??şç?k?l.
” ded? ve g?tt?.
?ire bir sexi k???m? ?öylemed?m.
??ft?l?r ??nr? 2.
ç??uğ? h?m?le ?lduğumu öğrend?m.
Ve şu?nd? bunl?r? y?z?rken k?rn?md?k? ?le b?rl?kte y?z?y?rum.
????m b?l?y?r t?b? bu 2.
ç??uğun d? ?em?l beyden ?lduğunu.
Re?men 2 k???m v?rd? ?rt?k.
?urtuluşum y?ktu h?ç.
??ft?d? b?r k???m?n, h?ft?d? b?r de ?em?l bey?n k?r??? ?luy?rdum.
Şu ?nd? ??m?le ?lduğum ?ç?n f?zl? b?rşey y???m?y?rl?r ?m? d?ğurdukt?n ??nr???n? düşünmek b?le ??tem?y?rum,kimbilir o zaman beni nasıl sikecekler.
Porno Sikiş Hikayeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir